Biuletyn Informacji Publicznej Inspektor Ochrony Danych - Ochrona Danych Osobowych - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2019, 16:12

Ochrona Danych Osobowych

Wtorek, 05 czerwca 2018

Inspektor Ochrony Danych

Beata Aman
Kontakt: iod@winb.wroc.pl

 

 

Ochrona danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa Danych Osobowych (ADO) jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 Adres dla doręczeń:

 ul. J.E.Purkyniego 1, 50-155 Wrocław

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Beata Aman
e-mail: iod@winb.wroc.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w szczególności na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                                  na administratorze wynikającego z przepisów:
  1. ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.),  
  2. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U.                  z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.),
  5. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423),
  6. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 z późn. zm.),
  7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
  8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  9. innych powszechnie obowiązujących, w szczególności dotyczących opłaty skarbowej                          i statystyki publicznej.
 2. art. 6 ust. 1 pkt b RODO, w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy.
 3. art. 6 ust. 1 pkt a RODO, na podstawie odrębnej zgody, w celu doręczenia pism                          z a pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty mające interes prawny w tym zakresie.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie np. 6 ust. 1 pkt c RODO mogą zostać przekazane dostawcom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. podmiotom dostarczającym usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane  na podstawie umowy z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane operatorom pocztowym                     w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe za pośrednictwem, których dostarczane są przesyłki.

ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu wypełnienia obowiązków 
i kompetencji organu nadzoru budowlanego lub strony umowy będą przechowywane przez okres konieczny do ich realizacji, natomiast po ich zakończeniu przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązku prawnego określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

Informacja o Państwa uprawnieniach oraz ich ograniczeniach:

 1. Prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, tzn. prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są Państwa dane osobowe  oraz informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane (art. 15 RODO),
 2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe, poprzez przedłożenie wniosku (art. 16 RODO),
 3. Prawo do uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne, poprzez przedłożenie wniosku (art. 16 RODO),
 4. Prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) o ile w powszechnie obowiązujących przepisach prawa nie zobowiązano administratora do ich przechowywania przez określony czas,
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem danych koniecznych do realizacji zadań publicznych, tj. ustawowych zadań i kompetencji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b i c RODO,
 7. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora (art. 20 RODO) nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b i c RODO,
 8. Prawo do cofnięcia zgody, przysługuje w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie wniosku do  Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@winb.wroc.pl lub na adres ADO wskazany powyżej.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe przekazywane w pismach kierowanych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego :

Wskazuję, iż danymi niezbędnymi do realizacji ustawowych zadań i kompetencji DWINB są: imię i nazwisko, podpis, adres oraz w określonych przypadkach numer telefonu i adres e-mail.

W przypadku konieczności pozyskania innych danych osobowych niż ww., tut. organ występuje ze stosownym żądaniem do innych upoważnionych organów i instytucji bądź wzywa strony i inne podmioty do ich wskazania.

W związku z powyższym, w kierowanych do tut. organu pismach nie zamieszczajcie Państwo, bez stosownego wezwania danych osobowych innych niż te, które są niezbędne.

               

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.06.2018
Data modyfikacji : 02.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Komisarczyk Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk
©2001-2019 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL