Biuletyn Informacji Publicznej Zażalenia na postanowienia Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2019, 16:12

Zażalenia na postanowienia Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego

Niedziela, 28 stycznia 2018


Zażalenia na postanowienia Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w sprawach:
 
1.    postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa budowlanego:
    -  postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,
    -  postanowienia o ustaleniu opłaty legalizacyjnej,
    -  postanowienie zezwalające na dokończenie budowy,
    -  postanowienie o wymierzeniu kary za odstępstwo od projektu,

2.    postanowień wydawanych na podstawie przepisów kodeksu postępowania adm.:
    -  wznowienia postępowania (art. 149 § 2),
    -  zawieszenie postępowania (art. 101 § 3),
    -  zajmowanie stanowiska w postępowaniu innych organów (art. 106 §),
    -  odmowa przywrócenia terminu (art. 59),
    -  odmowa udostępnienia akt sprawy (art. 74 § 2),
    -  sprostowanie błędów i omyłek oraz wyjaśnień treści decyzji (art. 113),
    -  w innych sprawach wydawanych w toku postępowania (art. 123),
    -  odmowa wydania zaświadczenia (art. 219),
    -  ustalenie kosztów postępowania (art. 264 Kpa),
    -  odmowa wszczęcia postępowania w sprawie na podstawie (art. 61a Kpa),
 
 
3.    postanowień wydawanych na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
    -  postanowienie w sprawie wniesionych zarzutów,
    -  postanowienie o umorzeniu postępowania w trybie art. 59 ustawy,
    -  postanowienie o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego,
    -  postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek wierzyciela lub zobowiązanego - zażalenie (art. 56 ustawy),
    -  postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania,
    -  postanowienie o uchyleniu czynności egzekucyjnych,
    -  postanowienie o odmowie uchylenia czynności egzekucyjnych,
    -  postanowienie o podjęciu czynności egzekucyjnych,
    -  postanowienie o umorzeniu postępowania w trybie art. 59 ustawy,
    -  postanowienie o odmowie umorzenia postępowania,
    -  postanowienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego - grzywna w celu przymuszenia,
    -  postanowienie o umorzeniu grzywny (art., 125),
    -  postanowienie o odmowie umorzenia grzywny, 
    -  postanowienie o zwrocie grzywny (art. 126),
    -  postanowienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego - wykonanie zastępcze,
    -  postanowienie o kosztach wykonania zastępczego,
    -  postanowienie o zaniechaniu dalszego stosowania wykonania zastępczego,
    -  postanowienie o odmowie zaniechania dalszego stosowania wykonania zastępczego,
    -  postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych (art. 64 ustawy),
    -  postanowienie w sprawie ulgi lub umorzenia kosztów egzekucyjnych (art. 64e ustawy),
    -  postanowienie odmowne w sprawie ulgi lub umorzenia kosztów egzekucyjnych (art. 64e ustawy),
    -  postanowienie w sprawie skargi na bezczynność I instancji.
Wymagane dokumenty - Zażalenie złożone do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia - za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zaskarżony akt wydał.
 
Opłaty skarbowe – brak.
 
Opłaty administracyjne - nie pobiera się.
 
Termin i sposób załatwienia - zgodnie z art. 35 Kpa - załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym terminie sprawa nie może być załatwiona, organ informuje strony o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. Po rozpatrzeniu zażalenia Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu orzeka:
    -  utrzymuje zaskarżone postanowienia w mocy lub
    -  uchyla zaskarżone postanowienia w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub
    -  uchyla zaskarżone postanowienie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji lub
    -  uchyla zaskarżone postanowienia i umarza postępowanie pierwszej instancji lub
    -  wydaje postanowienie umarzające postępowanie odwoławcze.
 
Miejsce złożenia dokumentów - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
 
Odpowiedzialny za załatwienie - pracownik Wydziału po zadekretowaniu przez Naczelnika Wydziału
Tryb odwoławczy - postanowienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego są ostateczne. Na postanowienia także służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Metadane

Data publikacji : 28.01.2018
Data modyfikacji : 28.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Znamiec
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Komisarczyk Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk
©2001-2019 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL