Biuletyn Informacji Publicznej Wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2019, 16:12

Wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną

Niedziela, 28 stycznia 2018


Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawach postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa budowlanego

Wymagane dokumenty - wniosek o wznowienie postępowania.
 
Opłaty skarbowe - brak.
 

Opłata administracyjna - nie pobiera się.
 
Termin i sposób załatwiania - zgodnie z art. 35 Kpa załatwienie wniosku następuje w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym terminie sprawa nie może być załatwiona, organ informuje strony o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
 
Po rozpatrzeniu wniosku Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego orzeka wydając:
    -  postanowienie o wznowieniu postępowania albo
    -  postanowienie o odmowie wznowienia postępowania(art.149 Kpa).
Po przeprowadzeniu postępowania co do przyczyn wznowienia Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego orzeka wydając:
    -  decyzję o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej,
    -  uchyla decyzje dotychczasową i wydaje nową decyzje rozstrzygającą o istocie sprawy,
    -  w wypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania nie można uchylić decyzji na skutek okoliczności o których mowa w art. 146 Kpa, organ administracji publicznej ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności z powodu których nie uchylił tej decyzji.
 
Miejsce złożenia dokumentów - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław lub pocztą na ww. adres.
 
Odpowiedzialny za załatwienie - pracownik Wydziału po zadekretowaniu przez Naczelnika Wydziału.
 
Tryb odwoławczy - do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00- 926 Warszawa za pośrednictwem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna - art. 145, 148, 151 - Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 267).

Metadane

Data publikacji : 28.01.2018
Data modyfikacji : 28.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Znamiec
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Masny Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk
©2001-2019 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL