Biuletyn Informacji Publicznej Stwierdzenie nieważności - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2019, 16:12

Stwierdzenie nieważności

Niedziela, 28 stycznia 2018


Wniosek o stwierdzenie nieważności kierowany do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Opłaty skarbowe - brak.

Opłata administracyjna - nie pobiera się.

Termin i sposób załatwiania - zgodnie z art. 35 § 3 Kpa załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a załatwienie sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym terminie sprawa nie może zostać załatwiona, organ informuje strony o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin sprawy.

Po rozpatrzeniu wniosku DWINB wydaje decyzję, w której:
    stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, albo
    ogranicza się do stwierdzenia, że zaskarżona decyzja została z naruszeniem prawa, albo
    wydaje postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności - art.61a Kpa.

Miejsce złożenia dokumentów - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław lub pocztą na ww. adres.

Odpowiedzialny za załatwienie - pracownik Wydziału po zadekretowaniu przez Naczelnika Wydziału.

Tryb odwoławczy - do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00- 926 Warszawa za pośrednictwem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna - art. 156,157,158 - Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 267).

Metadane

Data publikacji : 28.01.2018
Data modyfikacji : 28.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Znamiec
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Komisarczyk Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk
©2001-2019 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL