Biuletyn Informacji Publicznej Odwołania od decyzji Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 01.06.2020, 10:05

Odwołania od decyzji Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego

Niedziela, 28 stycznia 2018


Odwołania od decyzji Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w sprawach:

1.    postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa budowlanego:
    -  nakazania rozbiórki obiektu lub jego części realizowanego (zrealizowanego) w warunkach samowoli budowlanej w przypadkach przewidzianych w prawie budowlanym (brak możliwości legalizacji, niespełnienie nałożonych obowiązków, niedotrzymanie terminu usunięcia nieprawidłowości, nie uiszczenie opłaty legalizacyjnej, prowadzenie robot mimo ich wstrzymania),
    -  nakazania czynności celem doprowadzenia wykonania robót do zgodności z prawem,
    -  decyzja nakaz zaniechania robót lub doprowadzenie do stanu poprzedniego (również w razie niewykonania nałożonych obowiązków),
    -  zatwierdzenie projektu zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych lub zatwierdzenie projektu zamiennego jeśli roboty zostały zakończone,
    -  nakaz sporządzenia i przedstawienia w terminie projektu budowlanego zamiennego,
    -  nakazania przywrócenia sposobu użytkowania obiektu lub jego części (art. 71 ust. 3),
    -  decyzja - sprzeciw w wyniku otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót,
    -   decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
    -  decyzja o pozwoleniu na użytkowanie z warunkami,
    -  decyzja odmowna w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie,
    -  decyzja - nakaz przeprowadzenia kontroli utrzymania obiektu budowlanego (art. 62 ust 3 Pb),
    -  decyzja - nakaz usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym, wyglądzie lub użytkowaniu obiektu lub jego części (art. 66 ust. 1),
    -  decyzja - nakaz rozbiórki obiektu nie nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art. 67),
    -  decyzja - nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania budynku lub jego części przeznaczonych na pobyt ludzi (art. 68),
    -  decyzja - określenie zakresu i wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu (art. 78 ust.1),
    -  decyzje dot. samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
 
2.    decyzji wydawanych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
    -  postanowienie - odmowa wznowienia postępowania (art. 149 Kpa)
    -  decyzja o umorzeniu postępowania (art. 105 Kpa),
    -  decyzja - wygaśnięcie decyzji (art. 162 Kpa),
    -  decyzja - uchylenie decyzji (art. 162 Kpa).
3. decyzji wydawanych w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001r.(tj. Dz.U. 112,poz.1198 ze zm.)
 
Wymagane dokumenty - odwołanie wniesione do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który wydał zaskarżoną decyzję (w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji).
 
Opłaty skarbowe - Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.) przedmiotem tej opłaty, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, jest m.in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia na wniosek. Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (także jego odpisu, wypisu lub kopii) w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym – art. 1 ustawy o opłacie skarbowej. Zatem, zgodnie z art. 1 w/w ustawy, opłatą skarbową nie są obciążone podania (żądania, wnioski, odwołania) oraz załączniki do tych podań, a jedynie czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenie lub na wniosek. Biorąc pod uwagę zakres postępowań prowadzonych przez WOA opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed DWINB – część IV, przedmiot opłaty skarbowej: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), stawka 17 zł, zob. załącznik j.w. Natomiast, kwestię organów właściwych do pobierania opłaty skarbowej reguluje przepis art. 12 w/w ustawy. Z ust. 1 powyższego przepisu wynika, że organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Ponadto organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) - art. 12 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy. W związku z powyższym, organem podatkowym właściwym dla pobierania opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych przez DWINB jest Prezydent Miasta Wrocławia. Opłaty w tym zakresie wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu lub na konto Urzędu Miejskiego we Wrocławiu: PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
 
Opłata administracyjna - nie pobiera się.
 
Odpowiedzialny za załatwienie - pracownik Wydziału po zadekretowaniu przez Naczelnika Wydziału.
 
Termin i sposób załatwiania - zgodnie z art. 35 Kpa załatwienie skargi następuje w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym terminie sprawa nie może być załatwiona, organ informuje strony o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
 
Po rozpatrzeniu odwołania Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego orzeka:
    -  utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję lub
    -  uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub
    -  uchyla decyzję zaskarżoną w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji lub
    -  uchyla zaskarżoną decyzję i umarza postępowanie pierwszej instancji albo
    -  umarza postępowanie odwoławcze.

Miejsce złożenia dokumentów - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Tryb odwoławczy - decyzja (postanowienie) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest ostateczna. Na decyzję (postanowienie) przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Metadane

Data publikacji : 28.01.2018
Data modyfikacji : 28.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Znamiec
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Komisarczyk Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk
©2001-2020 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL