Biuletyn Informacji Publicznej Komunikaty - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2019, 16:12

Komunikaty

Piątek, 12 października 2018

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

                Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

                W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania achu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.

                Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla osób wykonujących te pracę, jak i dla samego budynku. Dlatego prace takie muszą być przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

                Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).

                W celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

Dolnośląski Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Piotr Wiss

 

Komunikat

uprzejmie informuję, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych.

Dolnośląski Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Piotr Wiss

Komunikat w sprawie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych

Przypominam, że zgodnie z art.62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany dokonać kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Kontrole powinny być dokonywane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 70 ust.1 Prawa budowlanego właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Dolnośląski Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Piotr Wiss

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z konieczością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-ziomowego.

                Przypominam o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku , okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych /art.62 ust.1 ustawy –Prawo budowlane/.

                Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądż osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności , natomiast w odniesieniu do przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych- osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

                Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowiązek usunięcia , w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem.

                Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny /art.93 pkt 8 ustawy-Prawo budowlane/, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa  użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku /art. 91a ustawy-Prawo budowlane /.

                Ponadto przypominam, że właściciele i zarządcy mają obowiązek stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Dotyczy to obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych-co najmniej raz w miesiącu jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1-co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1-co najmniej raz na 6 miesięcy.

 

 

W obiektach lub ich częściach, o których wyżej mowa, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

                Jednocześnie zalecam zarządcom i właścicielom kierowanie do użytkowników obiektów budowlanych,  a zwłaszcza lokali mieszkalnych, apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m. in. zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu oraz pożaru.

                Przypominam, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla /zaczadzenia/ w budynku jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja .Uniemożliwienie ,a nawet ograniczenie odpływu produktów spalania /dymu, spalin/, związane z niedrożnością i niewwłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających , przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń , w których znajdują się urządzenia spalające paliwo stałe /węgiel, koks, drewno, itp./ ciekłe lub gazowe-jest przyczyną powstawania szczególnie niebezpiecznego gazu / czadu / powodującego często śmiertelne zatrucia użytkowników budynku.

                Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może również doprowadzić do bardzo grożnych w skutkach wybuchów gazu, często powodujących pożar, katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi.

                Wskazane jest by uświadamiać zagrożenie i apelować o właściwy sposób eksploatacji wszelkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz o zapewnienie drożności i właściwego ciągu przewodów odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach.

                Należy przypominać użytkownikom budynków, że nie wolno zasłaniać otworów nawiewnych ani wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczeń kuchenkami gazowymi.

 

                                            

Dolnośląski Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Piotr Wiss

   


 

Metadane

Data publikacji : 12.10.2018
Data modyfikacji : 23.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Słomiński
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Słomiński Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk
©2001-2019 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL